Digraphs
a
i
u
e
o
ya
yu
yo

a

K
ka
キャ kya
キュ kyu
キョ kyo
S
sa
シャ sha
シュ shu
ショ sho
T

ta
チャ cha
チュ chu
チョ cho
N
na
ニャ nya
ニュ nyu
ニョ nyo
H
ha
ヒャ hya
ヒュ hyu
ヒョ hyo
M
ma
ミャ mya
ミュ myu
ミョ myo
Y
ya

R

ra
リャ rya
リュ ryu
リョ ryo
W
wa
i/wi

e/we